نمايشگاه عکس اعتراضی از قربانيان جنگ و دهه ها اعدام مردم زحمتكش افغانستان!

 نمايشگاه عکس اعتراضی از قربانيان جنگ و دهه ها اعدام مردم زحمتكش افغانستان!

امروز ١٧ قوس ١٣٩٦ باز هم «انجمن اجتماعي دادخواهان افغان» يك نمايشگاه از عكس هاي قربانيان و كشته شده گان كه در اثر جنگ هاي نزديك به سي سال گذشته توسط رژيم هاي ديكتاتور و ارتجاعي مانند رژيم حزب ديموكراتيك خلق، مجاهدين، طالبان و اكنون اين رژيم دست نشانده امپرياليسم امريكا اعدام و قتل عام شدند برگذار كرده بود.

نهادی كه اين اعتراض ها را راه اندازی کرده است از نقطه نظر برنامه و سازماندهي دچار بحران بسيار است. با شعارها و روش فعاليتی كه اتخاذ كرده به شكل ليبرالي و از بالا عمل ميكنند. صرف اعتراض هاي كه انجام مي شود براي بيان كينه هاي است كه از سوي رژيم هاي مختلف با ماهيت هاي بورژوايي بالاي مردم تحميل كرده است. اين اعتراضات مهم و بجاست و مردم زحمتكش و كارگرانی که قرباني دادند هرگز عاملين اين جنايات را نمي بخشند. اما هرگاه اعتراضاتی كه بطور علني انجام ميشود كدام سازماندهي مخفيانه بر ضد دولت سرمايه داري و امپرياليسم( كه از برجسته ترين عامل اين جنايات هستند) به همراه هسته هاي مبارز كه از درون مبارزه عملي شكل نگرفته باشد، تمام اين زحمات كه در شرايط بحران امنيتي فعلي افغانستان صورت می گیرد، هرگز با عث نمی شود مردم افغانستان به آرمان خود كه همانا محاکمه عاملين جنايات است برسند. اين روش كار بطور مستقيم و غير مستقيم شكاف بيشتری بين صفوف مبارزه طبقاتي كارگران با رژيم سرمايه داري ناقص الخلقه حاكم ايجاد ميكنند كه در بسيار ساختار ها و اعتراضات گذشته تجربه گرديد. و اين بحران متاسفانه بحران رهبري انقلابي توده ايي است كه در عدم حضور يك تشكل اساسي همواره وجود داشته و تاثيرات ایدئولوژيكي رژيم بسيار خوب توانسته كار خود را در درون توده انجام بدهد تا سطح اغفال بالا باشد.

اين اعتراض بايد از پايين توسط خود بازمانده گان قربانيان، و در اتحاد با کارگران و زحمتكشان به مبارزه عليه سيستم سرمايه داري حاكم مبدل گردد. در غير اینصورت سازماندهي از بالا و بدون رعايت كردن حقوق ديموكراتيك، خود سازمان و ساختار را بحران زده ميكنند و مانند همان باند هاي كه اين چنين جنايات انجام داده اند در نهايت در يك سو قرار ميدهد كه اين در تاريخ انقلابي و تاريخ مبارزاتي رو به جنبش هاي ديموكراتيك خواه و انقلابي در سطح جهاني ثابت شده كه در نهايت ماهيت سازمان ها و احزابی كه خود را حامي حقوق مردمي گرفته بودند چگونه با برخوردن با ايده يولوژي هييت حاكم منحل و سلاح رژيم هاي سرمايه داري دوباره بر ضد همان مردم شدند.

مردم رنجديده در يك اتحاد با كل زحمتكشان براي رسيدن به حقوق و مطالبات شان نياز به ايجاد هسته هاي مستمر مخفي دارند كه بتوانند مشكلات و شرايط وخيم زنده گي شانرا در شعار و در عمل در يك برنامه انقلابي و در درون يك حزب انقلابي كه متشكل از کارگران پیشرو انقلابی جامعه باشد در صدر و دستور روز و مبارزه قرار دهند. بعنوان يك عضو كميته اقدام کارگری براي فعاليت هاي ديموكراتيك و مطالبات كارگري تجارب حاصل كرديم و همچنین مطالعه از ماهيت سازمان ها و جنبش هاي شكل گرفته از بالا كه داري هيچ گونه رعايت ديموكراسي دروني نيستند و همه برخورد ها از بالا انجام ميشود. همانطور که چندی پيش در يك اعتراض از طرف همين نهاد، سخنراني فعال كميته اقدام كارگري افغانستان سانسور و انتشار نيافت.

مردم زحمتكش كه در طول اين سالهاي پر مشقت و رژيم هاي اقليتي رنج ها را متقبل شدند و هنوز هم با وضعيت اشغالي افغانستان همه روزه به عناوين مختلف وابسته گان و نزديكان خود را از دست ميدهند، با اعلام راهبرد جديد امريكا توسط اداره ترامپ در برج اگست قدرت تمام اعيار براي نظاميان سركوب گر امپرياليسم امريكا براي بمباران بيرحمانه افغانستان داده شده است و اين به هدف اينكه امپرياليسم امريكا خواهان پيروزي در اين طولاني ترين جنگ تاريخ امريكا است كه زير نام «مبارزه با تروريسم» پس از ١١ سپتامبر بهانه ايي براي اشغال افغانستان طراحي شد. در طول شانزده سال نه تنها دامن تروريسم از افغانستان دامن ان بر چيده نشد بلكه بيشتر از پيش تقويت شده و افزايش و ظهور داعش هم در اكثر ولايات هم تندتر شده و تهديد و قتل عام بيشتر مردم توسط اين گروه نيز در خط اخبار هر روزه قرار گرفته است.

با اعلام راهبرد جديد امپرياليسم امريكا براي افغانستان مردم شاهد بمباران و کشته شدن تعداد بيشتری از غير نظاميان در ماه هاي اخير به دست جنگنده هاي امريكا بوده اند. بر طبق گزارشات و ارايه امار داده شده توسط دستگاه نظامي ارتش امريكا در ظرف ١٠ ماه سال جاري تعداد ٣٥٥٤ بمب بر خاك افغانستان ريخته شده است كه اين به پرتاب ٤٠٠٠ بمب تا ختم سال محاسبه گرديده است. اين در حالي است كه در ماه گذشته تعداد استفاده بمب ها به ٦٥٣ بر اهداف نظاميان امريكا ميرسيد كه اين بزرگترين رقم از هدف گيري هوايي نظاميان امريكا از سال ٢٠١٠ كه نيرو هاي اشغالگر تعداد شان به ١٠٠ هزار تن ميرسيد است. اكنون در راهبرد اعلام شده امپرياليسم امريكا براي افغانستان تعداد نظاميان مستقر خود را در خط نبرد و مشوره به نيروي ارتش رژيم تا اول سال اينده به ١٦ هزار سرباز ميرساند و از سوي ديگر امر هدف گيري جنگنده هاي مختلف جدید براي سركوب به اصطلاح گروه هاي تروريستي مسلح تشديد ميابد كه اين نقض کامل محتواي است كه از سوي امريكا بر خورد مردم افغانستان توسط دستگاه اداري ان يعني رژيم دست نشانده و جنگ سالار حاكم كه همواره مردم زحمتكش و كارگر و فقير افغانستان با برنامه هاي جنايتكارانه خود قتل عام كرده است.

حالا يك محاسبه نياز است. ايا اين انجمن ها، سازمان ها، احزاب، وصد ها نهادهاي كه خود را حامي حقوق ديموكراتيك و مردمي و صد ها شعار هاي ديگر براي بهبودي شرايط زنده گي مردم قرار ميدهند پاسخ دارند كه براي برون رفت از اين بحران كه گوشه ان در بالا تذكر شد چيست؟! ايا مردم زحمتكش و رنجديده افغانستان براي رسيدن به شرايط بهتر با برنامه هاي ناقض و بي ارتباط اين نهادها مي تواند راه مبارزه با هيولاي مثل سرمايه داري جنگ سالاران و امپرياليسم امريكا نايل بيايند؟!

پاسخ نه است.

مردم رنج ديده و قرباني داده و كل قشر زحمتكش و كارگر افغانستان که٩٩ در صد از مردم اين جامعه را شكل ميدهند بايد در مبارزه روز مره ضد اشغال و ضد جنگ سهيم گردند و پيشرو هاي خود را از درون خود انتخاب كنند.

مردم رنج ديده و زحمتكش افغانستان با سلاح اعتصاب و اعتراض عمومي در كل ولايت و شهر بايد در برابر ستم دولت و امپرياليسم امريكا و باند هاي جهادي و ارتجاعيون طالبي و داعشي اتحاد كنند و بي رحمانه مبارزه كنند.

اتحاد رنجديده گان و باز مانده گان جنگ با طبقه كارگر براي ايجاد يك حزب انقلابي پيشتاز با برنامه انقلابي براي تدارك يك انقلابي كارگري و جامعه ای نوین بايد هرچه عاجل تر شكل بگيرد.

كارگران و زحمتكشان افغانستان براي سازماندهي هاي مخفي و علني نياز به پيشتازان و هسته هاي انقلابي دارند كه بشكل ديموكراتيك از صفوف خود شان انتخاب كنند.

كارگران و مردم ستمكش افغانستان خود را بايد براي اقدامات بیشتر ضد سرمايه داري و ضد امپرياليسم، و در همبستگي با طبقه كارگران كشور هاي منطقه و جهان وفق دهند.

تمام مطالبات ديموكراتيك، دادخواهي، مردمي از خط مبارزه طبقاتي و ضد سرمايه داري اغاز ميگردد كه اين لازم است مورد كاربرد پيشروان فعال انقلابي و كارگر انقلابي قرار بگيرد و تجارب حاصله از ان در متن برنامه انقلابي در درون يك حزب پيشتاز براي تدارك انقلاب سوسياليستي مورد اجرا قرار بگيرد.

زحمتكشان و كارگران با شكل دادن هسته هاي يك نفر و چند نفر و يك تشكلات مستقل خود براي جلب و متاثر كردن و تحت نفوذ انقلابي قرار دادن احاد جامعه ضرورت به اتحاد عمل ها با حفظ خط انقلابي سوسياليستي خود دارند.

كميته اقدام كارگري افغانستان براي باز ديد از اين نمايشگاه امروز در اين نمايشگاه اشتراك كرده كه تصاوير ان به نشر ميرسد.

از تمامي فعالين حقوق مدني ديموكراتيك و فعالين كارگري و سوسياليست تقاضا ميگردد براي گسترش فعاليت هاي هر چه بيشتر و مطالبات ديموكراتيك و كارگري با كميته اقدام كارگري افغانستان تماس گرفته و در عرصه هاي فعاليت هاي عملي و دخالتگري هاي موجه و مناسب سطوح مختلف اجتماعي همكاري داشته باشند.

پيش بسوي ايجاد هسته های مبارزه با سرمایه داری از ميان مردم جنگ زده!
پيش بسوي اتحاد وابسته گان قربانيان با كارگران!
پيش بسوي مبارزه ضد سرمايه داري و جنگ هاي جاري!
پيش بسوي همبستگي با تمام مردم تحت ستم جهان و كارگران جهان!
پيش بسوي تدارك و ايجاد حزب پيشتاز انقلابي!

كميته اقدام كارگري افغانستان
١٧ قوس ١٣٩٦

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s