همبستگی «کمیته اقدام کارگری افغانستان» با زحمتکشان معترض ایران

اطلاعيه اعلام همبستگی «کمیته اقدام کارگری افغانستان» با زحمتکشان معترض ایران.

اعتراضات سراسری مردم زحمتکش اعم از کارگران، جوانان و مردم تحت ستم که از جبر و ستم طبقاتی سرمایه داری رژیم جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمدند در روز های گذشته توانسته مانور قدرت توده ها را از پائین به رژیم دیکتاتوری ایران نمایش دهند. رژیم ارتجاعی سرمایه داری ایران در طی چهار دهه حاکمیت مستبدانه توانسته بزرگترین سرکوب ها و اعدام ها را عمدتاَ بالای جنبش کارگری این کشور انجام دهد که از بارزترین آن می توان به قتل رفیق «شاهرخ زمانی» اشاره کرد. این کارگر انقلابی زیر وحشیانه ترین شکنجه های رژیم ایران مرموزانه بقتل رسید. با قتل عام این انقلابی ها و توده های کارگر و سرکوب های جنبش کارگری و تحمیل قدرت بر دوش این اکثریت جامعه، در چهار دهه حاکمیت دولت سرمایه داری اسلامی ایران با اعتراضات جاری که توسط مردم تحت ستم راه اندازی گردید تجربه حاصل کرده که دیگر نمی توانند با زور بر مردم حکومت کرد.
رژیم سرمایه داری ایران برای اینکه بتوانند توازن قوا را در منطقه به نفع مرتجعین حاکم داشته باشد مجبور است که در گیر راه اندازی جنگ ها در سایر کشور های منطقه باشد که می توان از مداخله و همکاری ایران با رژیم ارتجاعی سوریه نامبرد. در جنگ سوریه دولت ایران کارگران پناهجوی افغان را که از ستم و نابرابری از نظام های حاکم افغانستان فرار کرده اند با دیگر جوانان ایران یکجا در معادل چند امتیاز دهی برای بود و باش در ایران مجبوراَ در جنگ سوریه در «لشکر فاطمیون» برای جنگ خونین با داعش اعزام میکند.
کارگران پناهجوی افغانستان در طول ۴ دهه از سوی رژیم ایران در فغان هستند و همواره با وجود درد و رنجی که بالای شان به عنوان پناهنده از یک کشور جنگ زده است، ستم شدید بر آنها روا داشته می شود. همان گونه که کارگران ایران از ستم طبقاتی در رنج هستند کارگران پناهجوی افغانستان نیز همین درد را دارند.
کارگران پناهجوی افغان که توسط رژیم ایران و حمایت رهبران ارتجاعی قوم هزاره در صفوف لشکر فاطمیون برای جنگ در سوریه فرستاده می شود. مورد استقبال رهبران هزاره قرار میگرد که اخیراَ «محمد محقق» معاون ریاست اجرائیه که برای تجمید از لشکر فاطمیون در ایران دعوت شده بود از این جنایت در برابر کارگران افغان استقبال نمود و در نتیجه آن هفته گذشته شدید ترین ضربه را بر پیکره قوم هزاره در یک گردهمایی در یک مرکز فرهنگی خورد که تعداد ۴۱ تن کشته و بیشتر از ۸۰ تن در یک حمله انتحاری خونین داعش زخم برداشتند. سیاست های سود جویانه اقلیت حاکم ایران که در هماهنگی با رهبران سنتی و قومی در داخل خاک افغانستان است بزرگترین ستم را بر مردم زحمتکش ایران و افغانستان تحمیل کرده است. این جنگ حکومت ایران در سوریه صرف هزینه آنرا را توده زحمتکش ایران و افغانستان می پردازد و اینجا در افغانستان در هر ماه ده ها تن از قوم هزاره از این ناحیه مورد وحشیانه ترین حملات گروه تروریستی داعش قرار میگرد.
از سوی دیگر هم در این اواخر شنیده شده است که رژیم ارتجاعی سرمایه داری ایران به یُمن روسیه از گروه تروریستی طالبان برای جنگیدن در برابر داعش در افغانستان حمایت های مالی و تسلیحاتی میکند. این یعنی به خرج دادن ثروت مردمی کارگران و زحمتکشان ایران و راه اندازی جنگ های سود آور برای اقلیت های ارتجاعی و همکاری امپریالیسم برای تشدید این جنگ های در این منطقه که کشور های عقب مانده را در خود دارد.
«کمیته اقدام کارگری افغانستان» از این اعتراضات مردم زحمتکش ایران که بر ضد استبداد دولت سرمایه داری ایران راه اندازی کرده اند استقبال بسیار و همبستگی خود را اعلام میدارد. مبارزه کارگران و توده زحمتکش ایران برای رهایی از ستم طبقاتی به نوبه خود رهایی کارگران پناهجوی افغانستان از زیر سلطه اسثتمار و نابرابر طبقاتی را تضمین میکند.
بنابراین کارگران افغانستان درد کارگران ایران را درد خود میدانند و مبارزه بر ضد رژیم های طبقاتی هم در ایران و افغانستان از وظایف اصلی کارگران این دو کشور است. بدون مبارزه همبسته ی کارگران ایران و افغانستان برای سرنگونی رژیم های سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در افغانستان و ایران هیچ نوع رهایی و آزادی را از مسیرهای اصلاح طلبانه و رفرمیسم نمی شود بدست آورد.
برای اینکه کارگران ایران و همکاری مردم تحت ستم این کشور و اعتراضات گسترده جاری به یک نتیجه برسند تشکل های مستقل و ایجاد هسته های فعال برای تداوم مبارزه و طرح شعار های مشخص ضد سرمایه داری به محور یک برنامه انقلابی سوسیالیستی یک امر فوری است.
از تجارب که در خصوص تیوریک و پراتیک به جنبش های انقلابی از تاریخچه مبارزات طبقه کارگر جهانی رسیده است می توان گفت که این اعتراضات امروزین ایران هر چند که خود انگیخته گی و رادیکالیسم خود را دارد اما بزودی با فشار های که از سوی رژیم و حامیان رژیم اعمال می شود ممکن است مسکوت شود. مردم زحمتکش ایران در راس آن طبقه کارگر ایران یک وظیفه فوری را که باید در دستور کار قرار دهد ایجاد «حزب پیشتاز انقلابی» است. حزبی متشکل از سازمانده های آن اعتراضات گسترده کارگری که در این اواخر در ایران بود و هم چنان سازمانده های اعتراضات جاری که توده های زحمتکش را در خود میداشته باشد. طبعاَ این حزب انقلابی با یک برنامه مشخص و منسجم انقلابی برای براندازی مسلحانه این رژیم سرمایه داری اقدام میکند و ایجاد دولت شورایی بر اساس شورا های کارگری و زحمتکشان معترض از اساس یک سازماندهی برای تداوم اعتراضات سراسری بیرون می شود.
هسته های سازمانده لازم است که در محور چنین برنامه سوسیالیستی حزب پیشتاز انقلابی با هم یکجا شوند و از احزاب و جریانات که از بالا شکل گرفته و امتحان خود را در گذشته مبارزات کارگری ایران داده اند گسست کنند و دیگر سرباز برای قدرت گیری احزاب و جریانات منحط و سازش کار نگردند؛ و کارگران ایران باید بدانند که برای ایجاد دولت خود شان مبارزه می کنند نه کدام رژیم بورژوای دیگر که بجای این رژیم فعلی روی کار بیاید و دوباره به همان ستم ها ادامه دهند، آنطور که در انقلابی ۱۳۵۷ ایران مشاهده شد. این اشتباه نباید تکرار شود.
کمیته اقدام کارگری ایران رفقای پیشتاز و فعال را در خود دارند و در طول مبارزات برای مردم زحمتکش ایران خود را به اثبات رسانده اند؛ و تقاضا می شود که برای هماهنگی و ضروریات برای سازماندهی منظم و انقلابی با رفقا در کمیته اقدام کارگری یکجا شوید و از متفرق بودن و پراگندگی که صرف رژیم از آن سود می برد و توازن قوا را به نفع خود حفظ می کند اجتناب ورزیده شود.
اقدام های عملی شما کارگران و زحمتکشان ایران درسی برای شکل گیری جنبش در آینده افغانستان است. کارگران و زحمتکشان افغانستان در یک همبستگی و همکاری نزدیک می توانند از تجارب انقلابی جنبش کارگری ایران و جهان بهرمند شده و این تجارب را برای رهایی خود در دستور کار مبارزه قرار دهند. با در نظر داشت این امر همبستگی فعالین «کمیته اقدام کارگری افغانستان» در حد توان و امکانات ناچیز اقدام به شعار نویسی « از اعتراض مردم ایران دفاع کنیم» کرده که در ذیل تصاویر و فیلم های آن را دسترس قرار میدهد.

پیش بسوی همبستگی کارگران افغانستان و ایران!
زنده و متداوم باد اعتراضات سراسری ضد سرمایه داری ایران!
پیش بسوی ایجاد هسته های انقلابی و حزب انقلابی در ایران و افغانستان!
پیش بسوی فدراسیون جمهوری های سوسیالیستی شورایی در منطقه!
زنده باد کارگران افغانستان و ایران!

کمیته اقدام کارگری افغانستان
۱۳ جدی ۱۳۹۶

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s