احکام صادره برای کارگران هفت‌تپه وحامیان آنان، برگی دیگر از دفتر جنایات جمهوری اسلامی

بر اساس اخبار واصله، دستگاه قضایی بعد ازماهها آزار و شکنجه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و دیگر کارگران دربند وهمچنین حامیان کارگران هفت تپه، نهایتا احکام ظالمانه وغیرانسانی ۱۴ سال زندان برای اسماعیل بخشی، ۶ سال برای محمدخنیفرو ۱۸ سال حبس برای خانم ها سپیده قلیان، عسل محمدی و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی…