قدرت کارگری و نه «جایگزین گرایی»

قدرت کارگری و نه «جایگزین گرایی» پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت زمانی که «انترناسیونال اول» اواسط دهۀ ۱۸۶۰ شکل گرفت، کارل مارکس بر سرلوحه اش نوشت: «رهایی کارگران باید به دست خودِ کارگران صورت گیرد». توده های تحت ستم و استثمار هستند که باید خود را آزاد کنند؛ این نقطۀ عزیمت مارکس بود. نه…

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه (لئون تروتسکی)

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه (۱) لئون تروتسکی، ژوئن ۱۹۳۴ برگردان: آرام نوبخت ۱. تهدیدات فاشیسم و جنگ! به تمامی زحمتکشان فرانسه! فرانسه تحت رهبری بورژوازی بزرگ، در حال غرق شدن در اضمحلال و فروپاشی جهان سرمایه داری است. در محافل حاکم جامعه، در تمامی نهادهای رژیم، رسوایی ها رو به تزاید اند؛ نفوذ ثروتمندان…

تالمان و «انقلاب مردمی»

تالمان و «انقلاب مردمی» لئون تروتسکی برگردان: آرام نوبخت بابت نقل قول دربارۀ انقلاب «مردمی» از سخنرانی تالمان که نگاهی اجمالی به آن داشتم، متشکرم. نمی توان شکلی مضحک­تر، سردرگم­تر و مضرتر را برای طرح این مسألۀ تصور کرد! «انقلاب مردمی»- به عنوان یک شعار و حتی با ارجاع به لنین. با این وجود تمامی…