گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴

انتشار گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴ . برای پخش و توزیع این گاهنامه در محلات کارگری و کارخانه و جمع های جوانان و زنان با ما همکاری کنید. نسخه پی دی اف گاهنامه کارگر پیشتاز افغانستان، شماره ۴ در این شماره: جنگ و نقش تعیین کننده کارگران افغانستان نکاتی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات…