درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷ و وظایف کنونی مارکسیست های انقلابی

میلیتانت: مطلب زیر متن پیاده شدۀ جمع‌بندی بحث رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» مورخ ۲۵ ژانویۀ ۲۰۱۳ است که برای اطلاع خوانندگان درج می گردد. ( معرفی بحث ) در ابتدا باید بار دیگر روی این موضوع تأکید می کنم که هدف از کسب درس هایی از انقلاب ۱۳۵۷، استفاده از…

ارزیابی درس های شکست انقلاب ۱۳۵۷

مطلب زیر متن پیاده شده از معرفی بحث رفیق مازیار رازی در اتاق پالتاکی «افق چپ انقلابی» در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳ است که برای اطلاع خوانندگان درج می گردد. میلیتانت با درود فراوان به رفقای عزیز بحث امشب، از این لحاظ بحثی مهم است که ببینیم درس های مهمی که قیام و یا انقلاب بهمن…