اوباما و کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا

اوباما و کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا بیل آوکن برگردان: آرام نوبخت جلسۀ رو در روی رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما و همتای کوبایی او رائول کاسترو در اجلاس سران کشورهای قارۀ امریکا در پاناما، تقریباً از سوی همۀ رسانه های جمعی به عنوان امری «تاریخی» توصیف شد. با وجود تفسیر مفصل رسانه…