دربارۀ اهداف و فعالیت های «کمیتۀ اقدام کارگری» (پاسخ به نامه ها)

دربارۀ اهداف و فعالیت های «کمیتۀ اقدام کارگری» پیرو پرسش یکی از مخاطبین گرامی در مورد «کمیتۀ اقدام کارگری»، اهداف و فعالیت های آن، توضیحاتی به ایشان داده شد که برای اطلاع سایر رفقا، در این جا منتشر می شود. *** همان طور که در بخش «تاریخچه» (۱) به صورت فشرده اشاره شده است، «کمیتۀ…

تاریخچه و اهداف کمیته اقدام کارگری

حدود یک دهه پیش، «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران» بر مبنای مطالبات کارگری، برنامه ای تحت عنوان «برنامۀ اقدام کارگری» را به پیشروان کارگری معرفی کرد. در آن مقطع که جنبش کارگری و فعالین آن به تدریج وارد فاز نوینی از تحولات در جامعه می شدند، گشایش هایی از بالا صورت می گرفت که به…