دمکراسی و «دیکتاتوری پرولتاریا»

دمکراسی و «دیکتاتوری پرولتاریا» نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت در وهلۀ نخست لازم است که منظور از «دیکتاتوری پرولتاریا» را درک کنیم. این روشن سازی نشان خواهد داد که قرار دادن این مفهوم در مقابل دمکراسی خطا است. دیکتاتوری پرولتاریا در نوشته های مارکس و انگلس هیچ معنایی ندارد جز حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر.…

ویژگی های دولت کارگری

از میان بحث‌های فیسبوک یکی از مخاطبین گرامی صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»، پرسش مهم زیر را مطرح کرده اند: «می دانید که مارکسیسم مالکیت بر ابزار تولید را منع می کند و این نوع از مالکیت را به دولت می دهد. پس با این شرایط دولت اقتدار اقتصادی پیدا می کند و طبق نظر مارکس با…

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی

دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی متن پیش رو، ترجمۀ فصل سوم از کتاب «در پرتو مارکسیزم» به قلم الیف چاغلی از تئوریسین های سازمان «نگرش مارکسیستی» (مارکسیست توتوم) در ترکیه است. در این فصل به موضوع «دورۀ گذار و انتقال به سوسیالیزم» و خصوصیات و ویژگی های آن از منظر مارکسیزم انقلابی پرداخته می…