حمایت بین المللی از رضا شهابی – صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶ – حمایت بین المللی از رضا شهابی (کارزار شاهرخ زمانی) – انتشار شماره ۱۵ کارگر پیشتاز (امید علیزاده و علیرضا بیانی) – سازمانیابی کارگری (مازیار رازی) صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۴- ۲۴ شهریور ۹۶- حمایت از رضا شهابی