گزارش: آکسیون زنده بگور شده گان و کشته شده گان دهه های اخیر افغانستان

روز سه شنبه 28 سنبله 1396 جمع از جوانان, مردان و زنان برای دادخواهی از قتل های دهه های اخیر بخصوص کشتار که بعد از سال 1357 بدنبال کودتای نظامی توسط حزب شبیه استالینیست «حزب دیموکراتیک خلق» در پیامد آن رژیم های کلاً ارتجاعی که بدنبال سرنگونی رژیم دیموکراتیک اقدام به کشتار بیرحمانه مردم زحمتکش…