اعتصاب: نطفه های اوليه قدرت کارگری

اعتصاب: نطفه های اوليه قدرت کارگری از :کارگر پیشتاز شماره ۲۲ به دنبال اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه آذر -دی۱۳۹۶، مروری بر مواضع ما در باره جایگاه اعتصاب  در جنبش کارگری و  پیوند آن با  مسئله قدرت گیری طبقه کارگر،  اهمیت پیدا می کند.